Algemene voorwaarden

Het platform www.stappen-shoppen.nl & Utrecht City App (hierna: ‘’het Platform’’) wordt je aangeboden door Stappen & Shoppen (een handelsnaam van Stappen). Op het gebruik van het Platform zijn te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door het Platform te gebruiken ga je daarmee akkoord. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat je weet wat je kunt verwachten en welke regels je in acht dient te nemen. Lees ook de Privacy- en Cookieverklaring zorgvuldig door, als je wilt weten op welke manier Stappen & Shoppen zorg draagt voor jouw persoonlijke gegevens. Stappen & Shoppen is geen partij bij eventuele gesloten overeenkomsten tussen jou en op het Platform getoonde bedrijven. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 09 maart 2016. Deelnemer specifieke voorwaarden vindt je onderaan de algemene voorwaarden.

Noot: Alle bepaling met betrekking tot foutieve communicatie of gebrekkige informatie voorziening dan wel door Stappen & Shoppen dan wel aangeleverd door derden gelden ook voor de communicatie op alle social media verbonden aan Stappen & Shoppen in welke vorm dan ook. Uit de communicatie op de social media kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 1. Gebruik van het platform

1.1. Op het Platform tref je informatie aan over Utrecht wat dit gebied te bieden heeft op gebied van retail, horeca en cultuur. Het platform biedt een uitgebreid overzicht van agendapunten, film-en bioscoopagenda, bezienswaardigheden, hotels, restaurants, winkels, culturele instellingen, natuurgebieden en meer. Het platform biedt alle informatie om een bezoek aan de Baronie gemakkelijker en leuker te maken. Het platform biedt twee vormen van gebruik, als gast of gebruiker en als deelnemer. Deelnemer hebben een uitgebreider assortiment aan rechten waar zij hun eigen pagina(’s) mee kunnen beheren. Deelnemers van het platform betalen voor de premium (uitgebreide) weergave van hun bedrijf. Gebruikers kunnen enkel die informatie lezen, waarderen (rating) en delen op de social media via de ingebouwde deelfunctie. Gasten kunnen enkel de informatie lezen, om een waardering achter te laten moet men inloggen als gebruiker.

1.2. Het Platform wordt gratis aangeboden aan gebruikers en gasten.

1.3. Uit de informatie geboden op het platform kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele foutieve informatie over prijzen, openingstijden of andere gegevens wisselen regelmatig en zijn te gebruiken als richtlijn.

1.4. Om als gebruiker of deelnemer van het platform gebruik te maken dient men zich te registeren en een account aan te maken. Dit kan door handmatig een een account aan te maken of door in te loggen met Facebook.  Bij het inloggen met Facebook worden enkele basis gegevens gebruikt uit het Facebook profiel.

1.5. Gebruikers en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen accounts. Men dient de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. Wanneer het account toch onverhoopt in handen komt van iemand anders dan de rechtmatige gebruiker dan dient de oorspronkelijke gebruiker hier melding van te maken aan Stappen & Shoppen.

1.6.1. Na registratie als gebruiker kan de gebruiker reviews/ratings geven aan bedrijven, locaties en evenementen. Dit dient naar waarheidsgetrouw te gebeuren, het expres ondermijnen van een locatie of onderneming zonder goede gronde kan leiden tot een permanente verbanning van de website.

1.6.2. Na registratie als deelnemer kan de deelnemer de content van zijn/haar eigen pagina(’s) beheren. Er dient geen misbruik te worden gemaakt van de mogelijkheden. De informatie dient ter aller tijde volledig correct te worden ingevuld zonder dat er foutieve of misleidende informatie aan de pagina(’s) wordt toegevoegd. Het plaatsen van deals, uitjes en evenementen dient ook naar redelijkerwijs worden uitgevoerd. Het ‘spammen’ van een te groot aantal deals en evenementen met bijvoorbeeld een lage relevantie kan leiden tot ontzegging van de rechten. De ontzegging zal niet leiden tot het vervallen van de betalingsverplichting. Er zal ter aller tijde een eerst officiële waarschuwing vooraf gaan aan de ontzegging van de rechten.

Artikel 2. Gebruiksregels en plaatsen van content

2.1. Het is verboden om het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van al hetgeen jij plaatst (hierna: ‘’Content’’) zoals informatie, berichten en foto’s die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Daarnaast is het verboden om:

a) onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

b) reclame of links te plaatsen ten behoeve van promotie van (eigen) producten en diensten zonder toestemming van Stappen & Shoppen of deelname aan het platform.

c) Content te plaatsen welke niet relevant is op een dergelijke locatie (offtopic/spam)

d) Content te verspreiden die pornografisch of erotisch van aard is (ook al is deze op zich legaal);

e) Content te verspreiden in strijd met auteursrechten, Stappen & Shoppen doet afstand van enige content geplaatst door derden welke in strijd is met de auteursrechten van een externe bron

f) Informatie plaatsen welke schadelijk is voor het imago van Stappen & shoppen

g) Zonder toestemming van derden de persoonsgegevens verspreiden en daarbij de persoonlijke levenssfeer per ongeluk dan wel met opzet te schenden.

2.3. Indien Stappen & Shoppen constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Stappen & Shoppen zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4. Indien naar het oordeel van Stappen & Shoppen hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Stappen & Shoppen of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig plaatsen van content of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Stappen & Shoppen gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Stappen & Shoppen is daarbij in het bijzonder gerechtigd jouw Content naar eigen inzicht aan te passen en/of te verwijderen.

2.5. Stappen & Shoppen is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Stappen & Shoppen gerechtigd om jouw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6. Stappen & Shoppen staat vrij de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jouw persoon verhalen. Men waart Stappen & Shoppen vrij van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste Content.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Stappen & Shoppen zal zich ter aller tijde inspannen om het platform beschikbaar te laten zijn voor iedereen maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. Stappen & Shoppen behoudt zich het recht voor om het platform op elk moment te onderhouden. Dit kan mogelijk leiden tot het beperken van de beschikbaarheid van het platform. Zo mogelijk zal onderhoud van te voren worden aangekondigd.

3.3. Stappen & Shoppen staat vrij om op elk gewenst moment de functionaliteit en functie van het volledige platform aan te passen. Advies, feedback en kritiek zijn van harte welkom maar zijn geen directe aanleiding voor aanpassingen aan het systeem of het platform.

3.4. Mocht de gebruiker, gast of deelnemer onverhoopt bugs, fouten of errors tegen komen dan dient hij/zij dit te melden aan Stappen & Shoppen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. Het platform, de content, de bijhorende software, alle informatie en gegevens, afbeeldingen en video’s, teksten, vormgeving, databestanden, geluidsmateriaal, formaten, merken (inclusief domein namen) en overige materialen vallen onder het intellectueel eigendom van Stappen & Shoppen of deelnemers/gebruikers/bijdragende (licentiegevers) van het platform. Deze mogen op geen enkele wijze gebruikt, gekopieerd of verspreid worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Stappen & Shoppen.

4.2. Content geplaatst door gebruikers/deelnemers op het platform blijft eigendom van de persoon die de informatie plaatst. Met het plaatsen of aanleveren van de content verkrijgt Stappen & Shoppen onbeperkt gebruiksrecht om deze content te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden ten behoeve van het platform of het merk.

4.3. Het gebruiksrecht uit artikel 4.2. geldt voor onbepaalde tijd en loopt door na eventueel aflopen van de overeenkomst en kan niet worden ingetrokken. In uitzonderlijke gevallen kan Stappen & Shoppen na schriftelijk verzoek overwegen om in het geval van zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de content de informatie te verwijderen en/of aan te passen

4.4. Content geplaatst door uzelf mag naar eigen inzicht worden verwijderd of aangepast

4.5. Stappen & Shoppen spant zich in om de privé gegevens van zijn gebruikers, gasten en deelnemers te beschermen. Enkel op basis van een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel zal Stappen & Shoppen beperkt gegevens verstrekken wanneer er geen andere mogelijkheid is en wij het verzoek redelijk achten.

4.6. Het geven van feedback op het platform staat eenieder vrij en geeft Stappen & Shoppen een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie. Op het geven van feedback berusten geen rechten tot eigendom.

4.7. Indien content van de gebruiker, deelnemer of bijdragende wordt overgenomen door sites van derden mogelijk in combinatie met bijdragen van andere behoudt Stappen & Shoppen het recht voor om op eigen naam of namens de oorspronkelijke eigenaar op te treden tegen de inbreuk plegende partij. Alle kosten gemaakt om dit auteursrecht te verdedigen liggen bij Stappen & Shoppen. De oorspronkelijke eigenaar dient wel zijn of haar medewerking te verlenen. Deze clausule beperkt jouw eigen recht tot het plaatsen van content op diverse websites niet. Het geeft Stappen & Shoppen enkel de mogelijkheid om op te treden tegen onrechtmatig gebruik. Alle kosten gemaakt zullen van eventuele baten worden afgetrokken.

Artikel 5. Klachten en verantwoordelijkheid

5.1 Gebruikers van het platform kunnen zich wenden tot Stappen & Shoppen wanneer zij ongewenste content of ongewenst gedrag detecteren. Communicatie hierover dient enkel te geschieden in privé communicatie zoals email en niet over de open kanalen van bijvoorbeeld social media. Stappen  & Shoppen zal uit eigen beweging een oordeel vellen over de content zoals gedetecteerd.

5.2. Stappen & Shoppen zal ter aller tijde letten op misdragingen door gebruikers of deelnemers maar is nimmer aansprakelijk voor de gedragingen van de eerder genoemde partijen. Ook is Stappen & Shoppen niet verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie geboden door onszelf zoals aangeleverd door derden noch de informatie geplaatst door deelnemers of gebruikers.

Artikel 6. Duur en opzeggen

6.1. De overeenkomst van de gebruiker loopt vanaf het moment dat de gebruiker een account creëert op het platform tot dat hij of zij deze opzegt. Het opzeggen of het creëren van een account kan op elk moment. Stappen & Shoppen kan een inactieve account na een nader te bepalen periode eigenhandig beëindigen zonder de gebruiker daarover te informeren.

Artikel 7. Wijzigen gebruiksvoorwaarden

7.1.Alle voorgenoemde algemene gebruiksvoorwaarden mogen op elk moment worden gewijzigd door Stappen & Shoppen

7.2. Eventuele wijzigingen zullen vooraf aangekondigd worden boven aan in de algemene voorwaarden.

7.3. Wijzigingen in de algemene gebruiksvoorwaarden zijn geen gronde tot opzeggen van eventuele deelname. Gebruikers mogen ter aller tijden hun account opheffen als zij zich niet in de gewijzigde voorwaarden kunnen vinden

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het Platform worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Stappen & Shoppen gevestigd is.

8.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Algemene bepalingen premium deelnemers

1. Algemene voorwaarden

Bij iedere overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Stappen & Shoppen van toepassing. Van deze voorwaarden wordt enkel afgeweken als dit schriftelijk is vastgelegd.

2. Facturatie

2.1. Facturatie geschied digitaal via email.

2.2. De factuur voor de magazines wordt verstuurd nadat de proefdruk naar u is verzonden. De factuur dient te worden voldaan voor publicatie van het magazine. Bij verzuim wordt de pagina niet opgenomen in het magazine en wordt 50% van de oorspronkelijke factuur in rekening gebracht voor de gemaakte onkosten.

2.3. Bedragen voor abonnementen (agenda & fotografie) of banners worden in vooruit van de desbetreffende periode gefactureerd.

3. Betaling en verzuim

3.1 Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen (na factuurdatum)  gehanteerd.

3.2 Facturen dienen te worden voldaan via bankoverschrijving.

3.3 Twee weken na factuurdatum wordt er een digitale herinnering verstuurd. U heeft nog 2 weken om de factuur te voldoen.

3.4 Vier weken na factuurdatum ontvangt u een tweede digitale herinnering. U heeft nog 1 week om de factuur te voldoen, anders worden er 25euro administratiekosten in rekening gebracht.

3.5 Vijf weken na factuurdatum ontvangt u een aanmaning met 25euro administratiekosten. U heeft nog 1 week om de factuur te voldoen, anders wordt deze aan het incassobureau overgedragen: let op, dit brengt extra kosten met zich mee die volledig op u worden verhaald.

4. Stappen & Shoppen Magazines

4.1 Aanleveren van gegevens: u bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens op uw bedrijfspagina. Dit geschiedt via het online formulier of een word document dat u op aanvraag kunt ontvangen. Als wij geen gegevens ontvangen wordt de pagina opgemaakt met gegevens die wij online vinden. Het logo dient als vector bestand te worden aangeleverd, wij accepteren alleen .eps, .ai, en .pdf bestanden. Als u dit niet heeft worden er 10euro extra in rekening gebracht voor het omzetten van uw logo naar een vector bestand.

4.2 Fotografie: Onze fotograaf komt slechts één keer bij u langs. Als hij 2x (bijvoorbeeld overdag voor het terras en ’s avonds voor de sfeer binnen) langs moet komen worden er 25euro extra in rekening gebracht, dit geldt ook als u niet komt opdagen tijdens de afspraak en de fotograaf stond te wachten. Als de fotograaf langer dan 15minuten op u moet wachten zal hij naar de volgende afspraak gaan. Zorg ervoor dat de zaak helemaal klaar staat (schoon, opgeruimd, lichten en kaarsjes aan etc.). U kunt ook zelf foto’s aanleveren, deze dienen in een hoger resolutie te worden aangeleverd. Wij behouden ons het recht voor om foto’s te weigeren.

4.3 Proefdruk controleren & akkoord: u bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de proefdruk. Stappen & Shoppen is niet aansprakelijk voor foutieve gegevens, spelling en grammatica fouten of onjuiste foto’s, zelfs niet als u de gegevens juist heeft aangeleverd. Controleer de proefdruk dan ook zeer aandachtig alvorens u akkoord geeft. U krijgt minimaal 3 dagen om de proefdruk te controleren. Als wij geen reactie van u ontvangen wordt de proefdruk automatisch goedgekeurd. U krijgt maximaal 2 keer de kans om wijzigingen door te geven, daarna worden er per wijzigingsronde 10euro extra in rekening gebracht

5. Abonnementen

5.1 De opzegtermijn voor abonnementen (tenzij anders overeengekomen in bijvoorbeeld een jaar-overeenkomst) hebben een opzegtermijn van slechts 1 maand (bijvoorbeeld: u zegt op in mei dan stop het abonnement per 1 juli).

5.2 Opzegging dient schriftelijk te worden ingediend en bij voorkeur via de mail (zo heeft u ook zelf bewijs van opzegging).

6. Stappen & Shoppen platform

6.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het updaten van uw bedrijfsprofiel. Hiervoor ontvang u inloggegevens. Uw online profiel is gekoppeld aan de Utrecht City App, u hoeft de gegevens dus maar op één keer aan te passen.

6.2 Wij behouden ons het recht voor om ‘evenementen’ te verwijderen of aan te passen als deze onvoldoende toegevoegde waarde hebben en daarmee de agenda ‘vervuilen’. Bijvoorbeeld de vermelding van uw vaste huis DJ die iedere dag draait.

7. Restitutie

7.1 Stappen & Shoppen is niet aansprakelijk bij overmacht. Bijvoorbeeld het offline zijn van de website/ app door problemen bij de host of een fout bij de drukker.

7.2 Als Stappen & Shoppen in gebreke treed geschied restitutie enkel in de vorm van online of mobiel advertentietegoed.

Contactgegevens

Stappen (Stappen & Shoppen)

Veilingkade 15

4815HC Breda

Nederland

E-mailadres: Info@stappen-shoppen.nl

KvK-nummer: 20118633

Privacy & cookie statement Stappen & Shoppen

Stappen (hierna: Stappen & Shoppen) behoud zich het recht voor de door u als gebruiker verstrekte persoonsgegevens opnemen in een database ten behoeve van het gebruik door Stappen & Shoppen en eventueel aan haar verbonden ondernemingen.  Uw persoonsgegevens zullen door Stappen & Shoppen met zorgvuldigheid worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving. In dit privacy en cookiestatement document wordt summier beschreven hoe Stappen & Shoppen met uw gegevens omgaat.

  1. Gebruik persoonsgegevens

1.1.

De door uw verstrekte gegevens zullen door Stappen & Shoppen worden opgeslagen en verwerkt ter uitvoering van diensten waarvan u als gebruiker gebruik van maakt, alsmede voor statistische analyses.

1.2 Uw persoonsgegevens mogen worden gebruikt door Stappen & Shoppen ten behoeve voor haar eigen bedrijfsactiviteiten, marketingactiviteiten etc. Onder deze activiteiten vallen ondermeer het verstrekken van informatie door onder andere een elektronische nieuwsbrief.

1.3. Vergaren persoonsgegevens

Stappen & Shoppen behoud zich het recht voor om ten behoeve van uw gebruiksgemak gebruik te maken van de informatie die door uw profiel beschikbaar wordt gesteld. Deze informatie die Stappen & Shoppen op rechtmatige wijze over u en uw profiel/account heeft vergaard kan worden ingezet ten behoeve van de marketingdoeleinden bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies, uw klikgedrag op de mobiele applicatie (City App) of website van Stappen & Shoppen zodat u gerichte en persoonlijke informatie krijgt toegestuurd.

1.4. Activiteiten

Stappen & Shoppen behoud zich het recht om bij de hierboven beschreven activiteiten gebruik te maken van door haar ingeschakelde vertrouwde derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten.

1.5. Verkoop van bedrijfseenheden

Indien Stappen & Shoppen een gedeelte, een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt, fuseert met een andere partij (bedrijf) of volledig wordt verkocht kunnen de persoonsgegevens die op u (de gebruiker of deelnemer) betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie mits dit een van de overgenomen bedrijfsmiddelen betreft.

2. Cookies

2.1 Wat zijn/doen cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan de websites (hierna: het platform) en mobiele applicaties (hierna: het platform van Stappen & Shoppen cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan de Websites en/of Apps als gebruiker wordt herkend.

2.2. Gebruik Cookies

Stappen & Shoppen door het gebruik van de Cookies informatie verzamelen over

uw gebruik van het platform. Voor zover Stappen & Shoppen met behulp van Cookies persoonsgegevens over de gebruikers verzamelt, worden deze conform de bepalingen van de privacy en cookiestatement verwerkt.

2.3 Welke cookies gebruikt Stappen & Shoppen

Stappen & Shoppen maakt op haar platform gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. In enkele gevallen worden de cookies automatisch verwijderd bij het sluiten van de browser. In andere gevallen blijven deze langer bewaard en worden deze uitgelezen bij een volgende bezoek aan het platform. Stappen & Shoppen plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor Stappen & Shoppen, worden door het platform van Stappen & Shoppen op uw computer opgeslagen en alleen Stappen & Shoppen heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van

de cookie wordt verzameld. Deze Cookies zijn bijvoorbeeld van toepassing om de gebruiker ingelogd te houden bij een volgend bezoek aan het platform.

Er worden ook door derden cookies geplaatst via het platform van Stappen & Shoppen. Stappen & Shoppen maakt gebruik van diensten van onderstaande derden:

1. Google, om het gebruik van het platform te analyseren. Deze diensten

plaatsen ook cookies op uw computer, die gebruikt worden om rapportages te maken over hoe    

bezoekers het platform gebruiken. Dit stelt Stappen & Shoppen in staat het platform aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers.

2. Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest en Google+. Dat gebeurt via de buttons van

deze diensten die u op de Websites en/of Apps ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

2.4 Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de Websites en/of Apps geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van Cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van het platform voor de gebruiker.

3. Wijzigingen Privacy- en cookiestatement

3.1.Dit Privacy- en cookiestatement kan te allen tijde door Stappen & Shoppen aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites en/of Apps staan vermeld.

3.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het Platform worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Stappen & Shoppen gevestigd is.


Stappen (Stappen & Shoppen)
Veilingkade 15
4815HC Breda
Nederland
E-mailadres: Info@stappen-shoppen.nl
KvK-nummer: 20118633